1338 Middleton Court, Los Altos

1338 Middleton Court, Los Altos